Studii și cercetări geologice

Acasa
FORAJE APA
GEOTEHNICA
GEOLOGIE
HIDROGEOLOGIE
ALUNECĂRI TEREN

S.C. Geo-Line S.R.L Miercurea Ciuc elaborează următoarele tipuri de documentații geologice:

 • Studii geologice pentru substanțele minerale utile aflate în zona județului Harghita și a celor învecinate (Covasna, Mureș, Brașov, Sibiu)  :
  • substanțe minerale solide metalifere: mineralizații auro-argentifere, neferoase, disperse, feroase

  • substanțe minerale solide nemetalifere: cărbuni, sare, tufuri zeolitice, sienite 

  • roci utile și deschideri de cariere: roci ornamentale, piatră pentru construcții, balastiere

 • Studii mineralogo - petrografice (prelevare probe, confecționare secțiuni subțiri, analize la microscopul geologic, întocmire buletine de analiză)

 • Proiecte geologice pentru cercetarea în fază de prospecțiune și explorare a substanțelor minerale utile amintite mai sus

 • Rapoarte geologice de etapă și finale cu calculul rezervelor

 • Documentații geologice de omologare a rezervelor de substanțe minerale utile
 • Proiecte tehnice de execuție pentru cercetarea în fază de prospecțiune sau explorare a substanțelor minerale utile

 • Studii geologico-tehnice pentru amplasarea lucrărilor de cercetare/exploatare, exemplu: foraje geologice, cariere etc.

 • Cartări geologice și întocmire hărți geologice la diverse scări

Geo-Line Miercurea Ciuc, harta geologica a judetului Harghita

 

Harta geologică a județului Harghita (adaptare după "Geografia enciclopedică a României", 1982)

Legenda: 1 - Holocen superior: depozite aluvionare; BAZINE INTRAMONTANE: 2 - Cuaternar nediferențiat:depozite de terasă, loessoide, aluvionare; 3 - Levantin - Cuaternar inferior: nisipuri, pietrișuri, argile, marne; BAZINUL TRANSILVANIEI: 4 - Pannonian: nisipuri, argile,conglomerate, tufuri andezitice, 5 - Sarmațian: argile, gresii, nisipuri,conglomerate, tufuri andezitice, 6 - Tortonian: argile, marne, gresii, tufuri dacitice, sare; FLIȘUL CARPATIC și SEDIMENTARUL BUCOVINIC: 7 - Oligocen: Fliș grezo-șistos (Facies de Fusaru), fliș bituminos cu gresie de Kliwa, faces conglomeratic, 8 - Eocen-Paleocen: fliș grezos (facies de Tarcău), fliș șistos-calcaros, 9- Cretacic superior: fliș calcaros-grezos,  10 - Cretacic inferior-mediu: fliș șistos, 11 - Cretacic inferior: fliș șistos-grezos (facies curbicortical); 12 -  Jurasic superior: calcare, jaspuri, siltite, 13 - Triasic: calcare, conglomerate; VULCANITE NEOGENE: 14 - vulcanoclstite și piroclastite, 15 - andezite și andezite bazaltice; MASIVUL ALCALIN DITRĂU: 16 - sienite, monzo-diorite, hornblendite, granitoide; ROCI EPIMETAMORFICE: 17 - porfiroide, 18 - calcare, 19 - filite, șisturi cuarțitice sericitoase, 20 - șisturi amfibolice; ROCI MEZOMETAMORFICE: 21 - micașisuri, gnaise, metagranitoide; ALTE SEMNE: 22 - șariaje, 23 - încălecări importante, 24 - falii importante, 25 - cratere, 26 - conglomerate, 27 - formațiuni de fliș, 28- sare

S.C. Geo-Line S.R.L Miercurea Ciuc efectuează următoarele lucrări de teren cu caracter geologic:

Geo-Line Miercurea Ciuc, prospectiuni geologice

Prospecțiuni geologice în munții Harghita

Geo-Line Miercurea Ciuc, put de prospectiune armat

Puț de prospecțiune armat

sus